Destroyed Eindhoven Center

Het verwoeste centrum van Eindhoven

A destroyed center of Eindhoven (Demer)

Een verwoeste Eindhovense binnenstad (Demer)

A destroyed part of a street called "Demer" in the center of Eindhoven with a view of the so called Philips Tower. This building is still in the center but Philips sold it and in the now it has been changed into an appartment building.

Boven: een deel van de verwoeste Demer te Eindhoven met gezicht op de Philipstoren. Deze toren is onlangs verkocht door Philips en zal in de nabije toekomst veranderd worden in een appartementengebouw.

The destroyed theater in a street called "Fellenoord" in Eindhoven.

HJet verwoeste theater aan de Fellenoord te Eindhoven.

The wreckage of two gliders that crashed in mid-air over Son on Sept.17th. 1944. Two survivors -their faces are visible- are trapped in the wrecked cockpit. Identified outside the glider are f.l.t.r. Joe Crawford, Chaplain Tilden McGee, Captain Tollet and Stanley Speiwak, all of the 506th Regiment.

Het wrak van twee gliders die op 17 september 1944 in de lucht boven Son tegen elkaar botsen. Twee overlevenden, van wie de gezichten te zien zijn, zitten vast in de cockpit van het wrak. Van degenen die buiten staan zijn de volgenden geidentificeerd: vlnr: Joe Crawford, aalmoezenier Tilden McGee, Kapitein Tollet en Stanley Speiwak, allen van het 506de Regiment.

Left: a so called stick from I Company departed from Chilbolton Airfield in England. Right: Paratroopers are welcomed by the happy locals in Son just after they have been dropped. After WWII this photo used for a stamp.

Links: een zogenaamde "stick" van compagnie I die vertrokken waren vanaf het vliegveld Chilbolton in Engeland. Rechts: Hier worden pas gedropte paratroopers hartelijk verwelkomd door inwoners van Son. Deze foto heeft na de oorlog model gestaan voor een postzegel.

A few hours after the liberation of Eindhoven, on September 18th. 1944, during the night from September 19th on September 20th. 1944 there was a German air raid on the center of Eindhoven . It was the worst bomb attack during wwII in Eindhoven.

41 People were killed in an attack that came by surprise and lasted for about 40 minutes.

76 German airplanes (Ju-88 and Do-217 bombers) were combined for this operation.

Enkele uren na de bevrijding van Eindhoven op 18 september 1944 werd gedurende de nacht van de 19e september het centrum van Eindhoven getroffen door een zwaar Duits bombardement.

Er werden 41 mensen gedood in de verrassingsaanval die ongeveer 40 minuten duurde.

Voor deze operatie werden 76 Duitse vliegtuigen samen gevoegd (Ju-88 en Do-217 bommenwerpers)

Above right: An exultant mood prevails in the town. The airbornes also are content; there mission to take Eindhoven and to open the road is completed. Now they have to wait for the arrival of the British ground army. These heavily armed airbornes enjoy a well earned rest.( the one in the front carries, apart from his M-1 Garend rifle, a para-dagger, hand grenades and, on his back a machete)

Bovenrechts: Een uitgelaten stemming krijgt de overhand in de stad Eindhoven. The para's zijn tevreden; hun missie Eindhoven in te nemen en de wegen vrij te maken voor de doortocht is geslaagd. Nu moeten ze wachten op de Britse grondtroepen. Deze zwaar bewapende para's genieten van een welverdiende rust. De voorste draagt een M-1 Garand geweer, een paradolk, handgranaten en op zijn rug een machete (kapmes)

Hier komen paratroopers Veghel binnen over de toenmalige Nieuwstraat die thans de Deken van Miertstraat heet.

Para's entering Veghel (along "Hell's Highway) through the Nieuwstraat, now called " Deken van Miertstraat"

(above)a damaged foto shop in the Nieuwstraat Eindhoven

(boven) een verwoeste fotozaak in het centrum van Eindhoven

Eindhoven Emmasingel. The chimney is from the first Philips Works. These buildings are still there today.(museum)

De Emmasingel te Eindhoven. De schoorsteen is van de eerste Philipsfabriek die er nu nog staat en is ingericht als museum

Eindhoven Welschap Airport during the bombing - Vliegveld Eindhoven tijdens het bombardement. Untill today there are still bombs found in the soil.

the many bomb craters afterwards. - De vele bomkraters na het bombardement Tot op de dag van vandaag worden er nog blindgangers gevonden.

Eindhoven (Hertogstraat) September 18th.1944

This shows a group of Easy company soldiers in Eindhoven, Holland on September 18 , 1944. Although the photo comes from the Don Pratt Museum collection at Ft Campbell, it was most likely taken by a Dutch civilian. Included in the group are Amos Taylor (2nd left), McLaurin(?), Bill Kiehn (KIA in Alsace), and Campbell T. Smith. Jim Alley (2nd right) and Carwood Lipton (seen on the back)

Deze foto toont enkele soldaten van de Easy company op 18 September 1944. Hoewel de foto's uit het Don Pratt Museum in Fort Campbell komen, is die waarschijnlijk door een Eindhovens burger gemaakt. Tot de groep behoren: Amos Taylor (2e van links), McLaurin(?), Bill Kiehn (gesneuveld in Alsace), Jim Alley (2e van rechts) - Carwood Lipton (op de rug gezien) en Campbell T. Smith.

mouse over photo - beweeg cursor over foto
Buck Taylor 61 jaar later weer op dezelfde plaats.
Buck Taylor back again 61 years later same spot.

pagina/page

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

To index English - naar index Nederlands